Zapisnik sa sastanka 24.11.

Zapisnik sa Godišnje skupštine Hrvatskog saveza psihoterapijskih udruga (HSPU) održane dana 24.11. 2010. u 18.00 u prostorijama SPUH-a, Prilaz G.Deželića 31.

Prisutni članovi Saveza – predstavnici psihoterapijskih udruga:

1. predstavnik Realitetne terapije, HURT (Dubravka Stijačić)

2. predstavnik Gestalt terapije, DGIPH (Irena Čorko – Meštrović i Mijo Marić)

3. predstavnici Psihodrame (Vedran Korušić)

4. predstavnik Imago terapije (Ljiljana Bastaić)

5. predstavnik Kognitivno bihevioralne terapije, HUBIKOT (Dragana Markanović)

6. predstavnik HATC – NLP-t (Melita Stipančić)

7. predstavnik Kibernetike psihoterapije MŠKP-SP (Branko Petris)

8. predstavnik Transakcione terapije UTA (Ana Marija Viđak)

9. promatrači: Maša Ecimović, Irena Jurjević, Mara Orehovec, Marko Stengl, Renata Đonđ, Jasmina Sočković i Adrijana Koščec

10. predsjednik HSPU Jadran Morović i tajnica HSPU: Irena Bezić.

Ispričali su se predstavnici obiteljske terapije (Vlasta Štalekar) i Hrv. društva seksualnih terapeuta, HDST (Nataša Barolin-Belić).

Skupštinu je otvorio predsjednik HSPU Jadran Morović i predložio, a članovi HSPU jednoglasno usvojili slijedeći:

Dnevni red:

1.  Izbor radnog predsjedništva i ovjerovitelja zapisnika.

2. Izvještaj predsjednika SPUH-a o radu SPUHA-a tijekom 2010. godine i sudjelovanju u komisiji Ministarstva zdravstva koja radi na Pravilniku o psihoterapiji u okviru Zakona o zdravstu i o sudjelovanju na Kongresu psihijatara u Šibeniku te poduzetim akcijama u smislu daljnje borbe za Zakon o psihoterapiji i izvještaj blagajnika. (Jadran Morović)

3. Prijedlog za organizaciju Konferencije (s međunarodnim sudjelovanjem) na temu “Što je to psihoterapija – mitovi i stvarnost” te medijskog pokrića te konferencije. (Jasmina Sočković, Adrijana Košćec)

4. Prijedlog za pokretanje projekta SPUH-a za grupni rad sa psihijatrijskim bolesnicima van stacionarnog smještaja i njihovim obiteljima. (Dubravka Stijačić i Irena Bezić)

5. Sastavljanje popisa psihoterapeuta. (Marko Stengl)

6. Kratki izvještaj sa sastanka EAP-a u Bukureštu i momentalno stanje u SPUH-u – statistika o broju članova, članovi sa ECP i strategija kako potaknuti ljude da apliciraju za ECP nadalje. (Irena Bezić)

7. Razno

Ad. 1/ Izabrano radno predsjedništvo:  Ana-Marija Vidjak, Irena Bezić i Dubravka Stijačić.

Za ovjerovitelje Zapisnika izabrani su:  Ljiljana Bastaić i Mijo Marić.

Ad. 2/ Predsjednik HSPU je podnio izvješće o radu HSPU u proteklom razdoblju prvenstveno vezano uz aktivnosti oko borbe za Zakon o psihoterapiji i dao na uvid izvještaj blagajnika SPUHA-a.

Jadran Morović je uspio postati član Komisije Ministarstva zdravstva koja bi trebala regulirati pitanje psihoterapije, tj. Komisije za Zakon o psihoterapiji (inače sastavljene isključivo od psihijatara i liječnika opće prakse te pravnice Ministarstva i pravnice liječničke komore).

Komisija je prezentirala svoj rad na Kongresu Hrvatskog psihijatrijskog društva u Šibeniku, 1.10.2010. SPUH je organizirao 8 ljudi, predstavnika različitih psihoterapijskih uduruga koji su došli u Šibenik na tu prezentaciju,  aktivno sudjelovali, podržali prezentaciju J.Morovića i jasno pokazali stavove ne-psihoanalitički orijentiranih psihoterapijskih udruga.

Ipak razvoj situacije pokazuje da većina članova Komisije ne podržava ideju o Zakonu o psihoterapiji, nego stvaraju Pravilnik o psihoterapiji unutar postojećeg Zakona o zdravstvu. Ukoliko se ostane na Pravilniku, time neće biti riješen status psihoterapeuta ni psihoterapije u Hrvatskoj, jer više od 50% psihoterapeuta ne radi u sustavu zdravstva.

Osnovni problem Komisije je što inzistira na definiciji psihoterapije kao “liječenja” (a zna se koja struka je ta koja liječi), a ne “tretmana” (kao u većini ostalih europskih zemalja) i na obavezu svakog psihoterapeuta da provede 300 sati kliničke prakse u psihijatriji (u ovlaštenim bolnicama). SPUH će uložiti žalbu na ta dva člana Zapisnika – dogovoreno je tko će za taj dopis sakupiti informacije (Marko Stengl, Irena Bezić, Mijo Marić), tko će ga definitivno formulirati (Jasmina Sočković), a Predsjednik će ga potpisati i poslati najkasnije 8.12.2010. Prijedlog o izmjenama Pravilnika vezano uz definiciju psihoterapije kao posebne vrste “tretmana”, a ne “liječenja”, biti će poslan na potpis nizu uglednih psihijatara-psihoterapeuta i sveučilišnih profesora kako bi dobio na težini.

Budući da Pravilnik potpisuje ministar i nije podložan javnoj raspravi moglo bi se dogoditi da ne uspijemo spriječiti donošenje ovakvog Pravilnika. Zato SPUH planira niz akcija koje će predstaviti njihovi nositelji kroz daljnje točke dnevnog reda.

Ad. 3/  Prva akcija vezana uz borbu za Zakon o psihoterapiji je prijedlog za organizaciju Konferencije (s međunarodnim sudjelovanjem) na temu “Što je to psihoterapija – mitovi i stvarnost”.

Konferencija će se održati u Zadru, 28. i 29.10.2011. i biti će medijski pripremana prvih šest mjeseci 2011. Jedan od glavih predavača biti će Alfred Pritz (generalni sekretar Europske asocijacije za psihoterapiju). Organizaciju Konferencije preuzima Jasmina Sočković i njezina agencija. Popratna medijska kampanja biti će u vidu niza javnih tribina (u organizaciji Adrijane Košćec) u Zagrebu, Rijeci i drugim gradovima Hrvatske – na istu temu kao i Konferencija.

Prva javna tribina će se održati u Zagrebu 3.02.2011. Ideja je da uz tribine idu i članci u lokalnim novinama – Adrijana će preuzeti organizaciju za Zagreb. Tražimo kolege po drugim gradovima koji bi se angažirali i surađivali na polju medijske kampanje skupa s Adrijanom.

Ad. 4/ Dubravka Stijačić je predstavila projekt SPUH-a za 2011. “Terapijski klub” – organizirati će se terapijsko suportivne grupe za vanbolničke psihijatrijske pacijente i članove njihovih obitelji uz stručno vodstvo psihoterapeuta. Grupe su u perspektivi zamišljene i kao vanbolnička “nastavna baza” za ljude u edukaciji iz psihoterapijskih pravaca. U prvoj fazi grupe će voditi Dubravka Stijačić i Irena Bezić, vjerojatno u DZ Centar – radi se o otvorenoj grupi do 20 članova – za pacijente 1 x tjedno, a za članove obitelji 1 x mjesečno. Branko Petris je rekao da će se angažirati oko organizacije takvih grupa i na području Rijeke.

Zasad će se raditi volonterski, ali planira se pisanje pravog projekta i  traženje novaca od odgovarajućih fondova.

Ad. 5/  Budući da usprkos dogovoru da pojedine psihoterapijske udruge dostave Renati Đonđ podatke koji bi se mogli staviti na web site, ti podaci nisu stigli, pokrenuta je diskusija oko poteškoća u ustanovljavanju popisa terapeuta u Hrvatskoj. Neke udruge ni same ne znaju koliko članova imaju – Irena Čorko (DGIPH) je rekla da je upravo u toku novo popisivanje članova njezine udruge  s time da se jasnije zna tko se terapijom još bavi, a tko ne i da li želi biti član Udruge ili ne. Potrebno je da svaka udruga definira koliko psihoterapeuta ima (postoji razlika između “ljudi koji se bave psihoterapijom”, “članovi društva psihoterapeuta” i “oni koji imaju certifikate iz pojedinog psihoterapijskog pravca”).

Jedina statistika koja je čista je popis ljudi sa ECP (Europskom diplomom iuz psihoterapije). Marko je spreman uložiti energiju u skupljanje podataka od svih Udruga s ciljem da se formira lista psihoterapeuta Hrvatske i objavi na web stranici SPUH-a. Takav popis bi dao i regionaolni uvid u raširenost psihoterapeuta u Hrvatskoj kao i zastupljenost pojedinih psihoterpaijskih pravaca. Za podatke bi trebalo pitati i predstavnike Grupne analize i drugih psihoanalitičkih udruga (pogotovo vezano uz broj certificiranih i prakticirajućih terapeuta).

Marko je predstavio i projekt  sustavnog praćenja psihoterpijskog rada s klijentima za različite psihoterapijske škole u smislu usporedbe vrste problematike/klijenata kojom se psihoterapeuti pojedinih psihoterapijskih pravaca dominantno bave. Ideja je da se sa projektom započne početkom 2011. i na  Konferenciji u Zadru prikažu prvi rezultati. U tom istraživanju treba suradnja svih psihoterapijskih udruga. Predstavnici Udruga su se složili da sudjeluju u istraživanju.

Ad 6/ Branko Petris je izvijestio Skupštinu da je Kibernetika psihoterapije primljena u europsku krovnu asocijaciju sistemskih psihoterapija (EFTA) i time priznata i prepoznata kao psihoterapijski pravac u Europi – zaslugom naših kibernetičara koji su se za taj status izborili na sastanku u Parizu u listopadu 2010. Dragana Markanović je izvijestila Skupštinu da je i Kognitivno bihevioralna terapija u Hrvatskoj postala član europske krovne asocijacije – EABCT.  Time psihoterapeuti oba pravca imaju pojednostavljenu proceduru za dobivanje ECP-a – tj. uz formular EAP (sa www.europsyche.org ) trebaju priložiti dokumente u skladu sa procedurom njihove krovne udruge, a ne više “Grandparentiga”.

U godini 2010. je 8 psihoterapeuta dobilo ECP, od toga dvoje preko Grandparentig procedure: Zlatko Bastašić i Sanja Maroević i ostali preko nadležnih europskih krovnih organizacija: Ana Ćović, Velimir Dugandžić, Mijo Marić,  Božena Razlog  te Nada Žanko. Kandidati iz Kibernetike psihoterapije su čekali sastanak u Parizu tj. priznanje EFTA, tako da se njihovi ECP-ovi očekuju u veljači 2011.

 

Zapisnik sastavila:

Irena Bezić .

 

Published in: on 06/12/2010 at 09:13  Leave a Comment  

The URI to TrackBack this entry is: https://spuh.wordpress.com/2010/12/06/zapisnik-sa-sastanka-24-11/trackback/

RSS feed for comments on this post.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: